SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 2. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 3. Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh)
 4. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 5. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 6. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 7. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư
 8. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 9. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 10. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
 11. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 12. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 13. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư
 14. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
 15. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 16. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh lập
 17. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
 18. Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
 19. Công bố dự án
 20. Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công
 21. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư
 22. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
 23. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
 24. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
 25. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 26. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 27. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 28. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
 29. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 30. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng
 31. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 32. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 33. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
 34. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá
 35. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 36. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá
 37. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
 38. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 39. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn
 40. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
 41. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC
 42. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC
 43. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 44. Làm rõ hồ sơ dự thầu
 45. Mở thầu
 46. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.
 47. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 48. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG