SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. 1. Thủ tục hành chính “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”
 2. 2. Thủ tục hành chính “Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp”
 3. 3. Thủ tục hành chính “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”
 4. 4. Thủ tục hành chính “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”
 5. 5. Thủ tục hành chính “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”
 6. 6. Thủ tục hành chính “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)”
 7. 7. Thủ tục hành chính “Giải quyết hỗ trợ học nghề”
 8. 8. Thủ tục hành chính “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”
 9. 9. Thủ tục hành chính “Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng”
 10. 10. Thủ tục hành chính “Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”
 11. 11. Tên thủ tục hành chính “Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”
 12. 12. Tên thủ tục hành chính “Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”
 13. 13. Tên thủ tục hành chính “Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”
 14. 14. Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”
 15. 15. Tên thủ tục hành chính “Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”
 16. 16. Thủ tục hành chính “Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động”
 17. 17. Thủ tục hành chính “Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”
 18. 18. Tên thủ tục hành chính “Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”

Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG