SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 2. Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 4. Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
 5. Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Đối tượng thuộc Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT)
 6. Thủ tục Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp
 7. Thủ tục Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 8. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
 9. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
 10. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường)
 11. Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
 12. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp thuộc đối tượng lập Báo cáo ĐTM)
 13. Thủ tục Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 14. Thủ tục Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG