SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 3. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 7. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 9. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 10. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 11. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 12. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 13. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
 14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
 15. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
 16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 18. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 19. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 20. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
 21. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
 22. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
 23. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải
 24. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
 25. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
 26. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
 27. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
 28. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
 29. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
 30. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
 31. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
 32. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
 33. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
 34. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
 35. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
 36. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
 37. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
 38. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
 39. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
 40. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
 41. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
 42. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
 43. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
 44. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
 45. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
 46. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
 47. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG
 48. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
 49. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
 50. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Tổng số: 55 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG