SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng
 2. Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 3. Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
 4. Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
 5. Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
 6. Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
 7. Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
 8. Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
 9. Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
 10. Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
 11. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
 12. Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
 13. Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên
 14. Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề công chứng
 15. Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên
 16. Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng
 17. Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng
 18. Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
 19. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
 20. Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
 21. Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)
 22. Thủ tục thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
 23. Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng
 24. Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
 25. Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng
 26. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
 27. Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng
 28. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
 29. Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
 30. Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
 31. Thủ tục thành lập Hội công chứng viên
 32. Thủ tục công chứng bản dịch
 33. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
 34. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
 35. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
 36. Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
 37. Thủ tục công chứng di chúc
 38. Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 39. Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản
 40. Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản
 41. Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền
 42. Thủ tục nhận lưu giữ di chúc
 43. Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng

Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG