SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 3. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 4. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 5. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 6. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư
 7. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 9. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
 10. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 11. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 12. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư
 13. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 14. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
 15. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 16. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
 17. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 18. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng
 19. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp
 20. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 21. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
 22. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá
 23. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 24. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá
 25. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
 26. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 27. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn
 28. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
 29. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC
 30. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC
 31. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 32. Làm rõ hồ sơ dự thầu
 33. Mở thầu
 34. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.
 35. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 36. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG