SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
 2. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 3. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng
 4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp
 5. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 6. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
 7. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá
 8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 9. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá
 10. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
 11. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 12. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn
 13. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
 14. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC
 15. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC
 16. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 17. Làm rõ hồ sơ dự thầu
 18. Mở thầu
 19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn
 20. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 21. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG