Thủ tục:

Thủ tục Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân

Lĩnh vực Lâm nghiệp - Kiểm Lâm
Trình tự thực hiện - Công bố công khai thông tin về khoán: Bên khoán phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đối tượng khoán thông tin rộng rãi, niêm yết công khai trong thời gian 15 ngày làm việc về diện tích khoán, đối tượng khoán, thời gian nhận hồ sơ khoán tại trụ sở của bên khoán và Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Tiếp nhận và xét duyệt đề nghị nhận khoán:
+ Bên nhận khoán gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho bên khoán 01 bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày bên khoán thông báo cho bên nhận khoán để hoàn thiện hồ sơ.
+ Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, bên nhận khoán thực hiện xét duyệt hồ sơ nhận khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016 và niêm yết công khai danh sách đối tượng được nhận khoán tại trụ sở của bên khoán và Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Ký kết hợp đồng: sau 10 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách đối tượng được nhận khoán, bên khoán và bên nhận khoán tổ chức thương thảo và ký kết hợp đồng khoán theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục 4 Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016; bàn giao diện tích khoán ngoài thực địa; lập biên bản giao, nhận diện tích và các tài sản trên diện tích khoán theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục 4 Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016. Sau khi nhận bàn giao diện tích khoán tại thực địa, bên nhận khoán có trách nhiệm tiếp nhận ranh giới, mốc giới, diện tích nhận khoán và các tài sản trên diện tích khoán. Thời gian thực hiện tối đa không quá 10 ngày làm việc.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp.
- Qua đường bưu điện.
Tại Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng phộ cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần:
+ Đề nghị nhận khoán.
+ Bản sao chụp sổ hộ khẩu; giấy chứng nhận hộ nghèo.
- Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ
Kết quả thực hiện Hợp đồng khoán ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG