Thủ tục:

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Lĩnh vực TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Trình tự thực hiện

- Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đăng ký với Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức đã đề nghị và thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để phối hợp hoạt động. Trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, tổ chức được cấp Giấy đăng ký thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về các nội dung của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Việc thực hiện trợ giúp pháp lý được tính từ khi đã thực hiện việc công bố công khai Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;
- Danh sách Luật sư, Tư vấn viên pháp luật;
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu biểu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Mẫu TP-TGPL-3A.
- Danh sách người tham gia trợ giúp pháp lý.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu biểu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG