Thủ tục:

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Lĩnh vực TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Trình tự thực hiện

- Khi có thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật gửi đơn đề nghị thay đổi kèm theo Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã cấp gửi đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Sở Tư pháp cấp mới Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức. Trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;
- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Mẫu TP - TGPL -3B ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu biểu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG