Thủ tục:

Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

- Người tập sự hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự về việc tạm ngừng tập sự trong trường hợp có lý do chính đáng; thông báo chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự;
- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày người tập sự tạm ngừng tập sự.

Cách thức thực hiện Thông báo bằng văn bản của người tập sự về việc tạm ngừng tập sự nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức hành nghề công chứng nơi tập sự
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không quy định rõ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định rõ
Kết quả thực hiện Không quy định rõ
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu

Không quy định

Cơ sở pháp lý

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;
- Thông tư số 04/2015/TT-BTP.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG