Thủ tục:

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Trình tự thực hiện

- Người được trợ giúp pháp lý gửi đơn khiếu nại đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị giải quyết khi có căn cứ cho rằng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên có hành vi từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xem xét, giải quyết khiếu nại;
Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, người khiếu nại khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp.
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, giải quyết khiếu nại.

Cách thức thực hiện - Tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
Địa chỉ: Số 6 đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
- Tại Sở Tư pháp
Địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Không quy định
Số lượng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xem xét, giải quyết khiếu nại;
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, giải quyết khiếu nại.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Giám đốc Sở Tư pháp (đối với trường hợp khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
Kết quả thực hiện Vụ việc khiếu nại được giải quyết
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG