Thủ tục:

Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

Lĩnh vực CÔNG CHỨNG
Trình tự thực hiện

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi Sở Tư pháp thẩm định;
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;
- UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên

Cách thức thực hiện Nộp Đề án tại Sở Tư pháp.
Địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
- Đề án thành lập Hội công chứng viên;
- Tờ trình Đề án;
- Báo cáo thẩm định Đề án.
Số lượng hồ sơ: Không quy định rõ

Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Công chứng viên
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, UBND cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên
Lệ phí Không quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu

Không quy định

Cơ sở pháp lý

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG